Contacteer ons

Privacy policy

Deze Privacyverklaring regelt de verwerkingen van persoonsgegevens door Dispogroup bv, met zetel te 3840 Borgloon, Industrieweg 11, met ondernemingsnummer 0525.656.262, in het kader van haar handelsactiviteiten en via haar website www.dispogroup.be.

DISPOGROUPis begaan met uw privacy en zal uw persoonsgegevens enkel verzamelen en verwerken in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

DISPOGROUP is te beschouwen als de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens en zal handelen in overeenstemming met de bepalingen van Verordening EU nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna “Algemene Verordening Gegevensbescherming”), de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna “GDPR-wet), alsook het Koninklijk Besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de Wet Verwerking Persoonsgegevens.

Ten behoeve van deze Privacyverklaring geldt voor de termen “persoonsgegevens”, “verwerking”, “verwerkingsverantwoordelijke” en “verwerker” de betekenis die de Algemene Verordening Gegevensbescherming voorziet.

In geval van vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u steeds contact opnemen met de heer Raf Ketelslegers, zaakvoerder:

 • via post: naar het bovenstaande adres
 • via e-mail: info@dispogroup.com
 • via telefoon: +32 89 44 91 91

1.     Doeleinden van de verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor één of meer van volgende doeleinden:

 • Klantenbeheer
 • Interne organisatie en eigen beheer
 • Facturatie en boekhouding
 • Geschillenbeheer
 • Communicatie en marketing zoals het versturen van nieuwsbrieven en andere commerciële communicaties, alsook de organisatie van seminaries en evenementen
 • Online dienstverlening
 • Werking website

2.     Verzamelde categorieën van persoonsgegevens

Het verwerken van persoonsgegevens is essentieel voor het aanbieden van onze diensten en voor de veilige, optimale en persoonlijke werking van onze website.

Het verwerken van persoonsgegevens gebeurt uitgebreider naarmate u intensiever gebruik maakt van de website en onze diensten.

De volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen door ons worden verzameld om de hoger opgesomde doeleinden te bereiken:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, (bedrijfs)adres, e-mailadres, telefoonnummer)
 • Identificatiegegevens uitgegeven door de overheid (ondernemingsnummer, BTW-nummer)
 • Financiële gegevens zoals bankrekeningnummers, nummers van krediet– of debetkaarten
 • Statistische gegevens: wanneer u onze website bezoekt, kunnen bepaalde statistische gegevens worden verzameld zoals uw IP- adres, vermoedelijke plaats van raadpleging, tijd en dag van raadpleging, welke pagina's werden bezocht.
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt

Wij verwerken geen gevoelige categorieën van persoonsgegevens, behalve voor zover dit strikt noodzakelijk zou zijn om de doeleinden beschreven in punt 1 van deze Privacyverklaring te realiseren. Gevoelige categorieën van persoonsgegevens zijn deze waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Wij hebben niet de intentie om gegevens te verwerken van personen die jonger zijn dan 16 jaar, behoudens met toestemming van de ouders of voogd of indien een andere rechtsgrond de verwerking noodzakelijk maakt. Indien u van oordeel bent dat wij onterecht persoonsgegevens hebben verwerkt over een minderjarige, kan u contact met ons opnemen via ons e-mailadres info@dispogroup.com.

Deze persoonsgegevens worden op verschillende manieren verzameld:

 • Rechtstreeks via uzelf als betrokkene (via mondelinge, schriftelijke of elektronische weg).
 • Via derden, voor zover die gerechtigd zijn om deze persoonsgegevens aan ons over te maken ofwel wanneer het gaat om publieke gegevens

3.     Rechtsgronden voor de verwerking

De rechtsgronden om de hoger beschreven persoonsgegevens te verwerken zijn de volgende:

 • het sluiten of het uitvoeren van een overeenkomst
 • de toestemming van de betrokkene
 • de naleving van een wettelijke verplichting
 • de noodzakelijkheid om de vitale belangen van de betrokkene of deze van een andere natuurlijke persoon te beschermen
 • de noodzakelijkheid ter behartiging van onze eigen gerechtvaardigde belangen

4.     Doorgifte, toegang en bekendmaking van persoonsgegevens van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van de betrokkene zullen binnen de onderneming enkel toegankelijk zijn voor onze aangestelden en lasthebbers voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de doeleinden uiteengezet in punt 1 van deze Privacyverklaring.

De persoonsgegevens kunnen daarnaast overgemaakt worden aan derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de doeleinden uiteengezet in punt 1 van deze Privacyverklaring.

Wij hebben met onze verwerkers de nodige overeenkomsten gesloten waarin de nodige waarborgen werden opgenomen om te voldoen aan de wettelijke vereisten inzake de verhouding tussen beide partijen als respectievelijk verwerkingsverantwoordelijke en verwerker van persoonsgegevens.

De persoonsgegevens kunnen onder meer doorgegeven worden aan overheidsdiensten, sociale zekerheidsinstanties, banken en verzekeringsmaatschappijen, boekhouders en auditeurs en externe juridische adviseurs, derde partijen met wie wij samenwerken voor de opslag en het beheer van onze gegevens (IT providers). Een lijst van deze derde partijen met wie wij samenwerken is toonbaar op eenvoudig schriftelijk verzoek.

5.     Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties

Uw persoonsgegevens worden door ons niet buiten de Europese Economische Ruimte verwerkt of doorgegeven.

6.     Bewaring en bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens in de vorm van een papieren bestand en/of elektronisch bestand, en nemen de nodige maatregelen om de veiligheid ervan te waarborgen.

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden vermeld in deze privacyverklaring.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan 10 jaar na het beëindigen van onze commerciële relatie.

Persoonsgegevens die verzameld zouden worden via onze website worden eveneens niet langer dan 10 jaar bijgehouden.

Enkel voor zover vereist op basis van de specifieke situatie alsook de toepasselijke wetgeving kunnen wij uw persoonsgegevens voor een langere periode bewaren. Dit kan met name het geval zijn voor zover dit  noodzakelijk is voor de activiteit of dienst in kwestie, een wettelijk bepaalde bewaartermijn, alsook de toepasselijke verjaringstermijn.

7.     Rechten van de betrokkene

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de rechten die u hebt in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit overzicht en deze privacyverklaring kan geen bijkomende rechten doen ontstaan dan deze voorzien in de AVG of in de GDPR-wet of eender welke andere wettelijke regeling inzake rechten in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

Het uitoefenen van deze rechten is kosteloos en dit kan gebeuren door per e-mail een verzoek te sturen naar info@dispogroup.com of per post naar hoger vermeld adres. In dit verzoek dient u voldoende bewijs te leveren van uw identiteit alsook de nodige informatie op te nemen opdat wij onze verplichtingen kan nakomen.

Indien u echter verzoeken indient die kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, hebben wij het recht:

 • Een redelijke vergoeding aan te rekenen in het licht van administratieve kosten waarmee het verstrekken van de gevraagde informatie of communicatie en het treffen van de gevraagde maatregelen gepaard gaan; ofwel
 • Weigeren gevolg te geven aan het verzoek.

Wij verstrekken u uiterlijk binnen de maand na de ontvangst van het verzoek informatie over het gevolg dat aan het verzoek wordt gegeven.

De termijn kan worden verlengd met twee maanden afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en van het aantal verzoeken. U wordt binnen de maand na ontvangst van het verzoek op de hoogte gesteld van dergelijke verlenging.

Indien u het verzoek elektronisch indient, wordt de informatie indien mogelijk elektronisch verschaft, tenzij u anderszins verzoekt.

Wanneer wij geen gevolg geven aan het verzoek, delen wij uiterlijk binnen één maand na ontvangst van het verzoek mee waarom het verzoek zonder gevolg is gebleven.

a.       Recht op toegang tot persoonsgegevens en op een kosteloze kopie ervan

U heeft steeds de mogelijkheid om kosteloos een kopie op te vragen van uw persoonsgegevens en informatie te vragen over de verwerking ervan, met name over:

 • de verwerkingsdoeleinden;
 • de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
 • indien mogelijk: de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;
 • wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld: alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens;

Wij kunnen echter geen toegang verlenen tot persoonsgegevens waarop een wettelijke beperking bestaat om deze ter kennis te geven.

b.      Recht op verbetering van persoonsgegevens

Indien de persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kan u ons steeds verzoeken worden om  deze persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te wijzigen.  Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking heeft u het recht om vervolledigen van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

De verbeterde, aangevulde of gewijzigde persoonsgegevens worden zo spoedig mogelijk meegedeeld.

c.       Recht op verwijdering van persoonsgegevens

In de volgende gevallen heeft u het recht om zonder onredelijke vertraging, uw persoonsgegevens door kosteloos te laten wissen:

 • de verwerkte persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • de betrokkene trekt de toestemming in en er bestaat geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
 • de verwerkte persoonsgegevens werden in het algemeen onrechtmatig verwerkt;
 • er wordt bezwaar gemaakt tegen de verwerking en er bestaan geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking;
 • de verwerkte persoonsgegevens moeten worden gewist overeenkomstig een wettelijke verplichting.

Wij beoordelen in voorkomend geval de aanwezigheid van één van de voornoemde gevallen.

Na controle van de identiteit, worden deze persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderd, met uitzondering van persoonsgegevens die krachtens een wettelijke verplichting of krachtens de arbeidsovereenkomst of een andere overeenkomst, door ons verder moeten worden bewaard.

d.      Recht op beperking van het gebruik van persoonsgegevens

Indien uw verwerkte persoonsgegevens onjuist zijn of onrechtmatig verwerkt worden of niet meer ter zake dienend zijn met het oog op het doel van de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, maar indien u niet wenst dat deze gegevens worden verwijderd, dan kan u ook vragen dat wij deze persoonsgegevens voorlopig slechts op beperkte wijze verwerken.

Dit wil zeggen dat wij de persoonsgegevens bewaren en enkel nog verder zullen verwerken mits toestemming daartoe of in het kader van een rechtsvordering of indien de verwerking nodig is voor de bescherming van de rechten van anderen of voor gewichtige redenen van algemeen belang.

e.       Recht op bezwaar tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming

U kan zich steeds verzetten tegen volledig geautomatiseerde individuele besluitvorming (d.w.z. zonder menselijke tussenkomst) die op de betrokkene betrekking heeft.

Het verzet is niet mogelijk indien dit besluit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of is toegestaan bij wet, decreet of ordonnantie.

Indien de geautomatiseerde individuele besluitvorming noodzakelijk is voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst of indien u uitdrukkelijk met deze besluitvorming heeft ingestemd, dan zal u nog steeds het recht hebben om een menselijke tussenkomst te vragen, zijn/haar standpunt over de besluitvorming uiteen te zetten en het besluit aan te vechten.

f.       Overdraagbaarheid van persoonsgegevens

U heeft het recht om de persoonsgegevens die op geautomatiseerde wijze worden verwerkt, te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm om deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te maken. Indien dit technisch mogelijk is, kan u ook vragen om deze persoonsgegevens rechtstreeks aan de andere verwerkingsverantwoordelijke te laten overmaken.

8.     Beveiliging van de verwerking

Wij doen alle redelijke inspanningen om de door ons verzamelde persoonsgegevens te beveiligen. Om dit te realiseren, hebben wij fysieke, administratieve en technologische maatregelen geïmplementeerd. Deze maatregelen omvatten, maar zijn niet beperkt tot: een veiligheidsbeleid, risicoanalyses, medewerkers en personeel informeren en opleiden, back-ups, autorisatie-protocollen, inspecties en onderhoud, firewalls, antivirussoftware,…

9.     Toezichthoudende autoriteit

Indien u van mening bent dat de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op de Algemene Verordening Gegevensbescherming, heeft u het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, waar uw werkplek zich bevindt of de plaats waar de beweerde inbreuk is begaan. In België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit, gevestigd te Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be, +32(0)22744800, contact@apd-gba.be).

10.  Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Via onze website www.dispogroup.be heeft u steeds toegang tot de meest actuele versie. Wij raden dan ook aan dat u dit regelmatig nagaat.

Contact

Industrieweg 11
B-3750 Borgloon

+32 89 44 91 91
info@dispogroup.com

Maandag
09u00 - 17u00
Dinsdag
09u00 - 17u00
Woensdag
08u30 - 17u00
Donderdag
08u30 - 17u00
Vrijdag
08u30 - 16u00
facebook